Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta.

Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Presné označenie zásielky: Výzva na podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:
- Grodecký Rastislav,Obchodná 252/1A, 072 22 Strážske,
- Senkulič Miroslav, Pod hradom 398/10, 072 22 Strážske,
- Sidor Martin, Komenského 668/27, 072 22 Strážske,
- Sitárová Magdaléna, Vihorlatská 625/24, 072 22 Strážske,
- Šoltésová Dominika, Obchodná 253/3, 072 22 Strážske,
- Turová Verona, Mierová 236/30, 072 22 Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 221,25 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta