Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta:

Miesto uloženia zásielky:
Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Presné označenie zásielky: Rozhodnutie - daň z nehnutel'ností na rok 2020
doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti: Rohaľ Jaroslav, Mesto Strážske,

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 419,61 kB))