Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Zastúpený: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rohaľ
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 33028552
Telefón: +42156 6491431, +421 915 911 061
Elektronická pošta: strazske@strazske.sk
Internetová adresa: www.strazske.sk

2. Druh zákazky : stavebné práce

3. Názov zákazky: Revitalizácia mestského parku Strážske – SO 02 Detské ihrisko

4. Opis zákazky: Cieľom stavebného objektu je zrealizovanie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku Strážske. Účelom stavby je vytvorenie priestoru pre športové využitie obyvateľov mesta. Tento projekt rieši stavebnú pripravenosť pre inštalovanie zariadenia a vybavenia ihriska ako sú lanová veža na lozenie pre deti, hojdačky, detská horolezecká stena, záhradný domček so šmýkľavkou pre deti, kolotoč a pieskovisko. Pôdorysná plocha všetkých prvkov detského ihriska, na parcele č. 67/1  v katastrálnom území Strážske, bude mať plochu 272,29 m². Rozsah dodávky a molntáže:
a) Domček so šmýkalkou – kotvy 12 ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 30,982 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 30,982 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 27,401 ks resp. v m,
b) Lanová veža - kotvy 8 ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 105,631m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 105,631 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 36,788 ks resp. v m,, drevná štiepka okrasná hr. 4cm - 4,27 m3
c) Hojdalka dvojitá - kotvy 4 ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 20,02 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 20,02 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 20,02 ks resp. v m, drevná štiepka okrasná hr. 4cm – 0,810 m3
d) Kolotoč – kotva 1ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 28,26 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 28,26 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 19,028 ks resp. v m, drevná štiepka okrasná hr. 4cm – 1,13 m3
e) Lezecká stena - kotvy 4 ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 46,302 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 46,302 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 24,356 ks, drevná štiepka okrasná hr. 4cm – 1,86 m3
f) Prevažovačka dvojitá - kotvy 2 ks, podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 20,1 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 20,1 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 20,301 ks, resp. v m,  drevná štiepka okrasná hr. 4cm – 0,82 m3
g) Pieskovisko - podklad so štrkopiesku hr. 200 až 300 mm so zhutnením 21,0 m², podklad z piesku pod gumovú dlažbu 21,0 m², záhonová obruba drevená polguľatá v= 25 cm-reťazová 20,2 ks, resp. v m, drevná štiepka okrasná hr. 4cm – 0,85 m3
h) Lavičky 10 ks, odpadkový kôš 4 ks, rozprestretie ornice 450,00 m², doplnenie trávnika + trávové semeno 200 m², presun hmôt 1kpl, dopravné náklady 1kpl, výsadba sadeníc nízkej zelene 154 ks

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  34 613,42 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Ul. Pri parku v Strážskom, na pozemku registra KNC parcela číslo 67/1, katastrálne územie Strážske (právny stav na LV č.1765 pozemok registra KNE parcela číslo 28/2, katastrálne územie Strážske)

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 45 dní od odovzdania staveniska.

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov poskytnutých z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, z MAS_026/7.4/1.1 - Podopatrenie 7.4.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 30 dní od doručenia faktúry.

11.Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na jednotlivé prvky uvedené v bode 4 tejto výzvy a podľa projektovej dokumentácii (príloha č.1) a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona. Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré obsahujú verejným obstarávateľom požadované doklady a náležitosti.

12. Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2019 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzavretej obálke na ktorej bude uvedený  názov predmetnej zákazky v nasledovne podobe:
„Súťaž !“
Cenová ponuka – detské ihrisko – neotvárať!

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 09.09.2019 o 13.00 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený len úspešnému uchádzačovi.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je alebo nie je platcom DPH.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 5 mesiacov

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Uchádzač uplatní § 42 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

Súbory na stiahnutie:
- Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác (pdf 480,81 kB)
- projektová dokumentácia (pdf 3,49 MB)
- technická správa (pdf 850,55 kB)