Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 39 a 39a, § 117  a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zmien a doplnení a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, na návrh Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpeného SPOJSTAV, s.r.o., Spišská Nová Ves, prevádzka: Napájadlá 9, 040 12  Košice vydáva rozhodnutie číslo R2019/001965/43 zo dňa 08.08.2019 o umiestnení líniovej stavby  „FTTH_Strážske_Okružná_Družstevná_Komenského“ líniová stavba na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 1434/1, 417/1, 417/3, 417/2, 417/4, 417/7, 1405/2, 124/3, 124/1, 1155/1, 1193/1, 1202/3, 1152/6, 1171/3,  katastrálne územie Strážske a na pozemkoch registra E KN parcelné čísla 1679, 1680/1, katastrálne územie Strážske.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Mesto Strážske v lehote 15 dní odo dňa doručenia toho rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Strážskom spôsobom obvyklým.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o vydaní rozhodnutia (pdf 235,85 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta