Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam

Mesto Strážske, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Strážske", ktoré sa uskutoční v období: od 16.08.2019 do 16.09.2019.

Prerokovanie s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční: dňa 03.09.2019 o 17:00 hod. na Mestskom úrade Strážske,  vo veľkej zasadačke,  Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Strážske, referát výstavby a životného prostredia  Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22, alebo na webovej stránke mesta www.strazske.sk. od 16.08.2019. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 03.09.2019 na adresu: Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske, referát výstavby a životného prostredia  Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22, Strážske alebo e-mailom: jan.rohal@strazske.sk .

Spracovateľ ÚPD: Ing.arch. Martin Hakoš, autorizovaný architekt SKA, Lesné 6, 071 01 okres Michalovce, Tel.:0907 971 401, email: hakosarchitekt@gmail.com
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Miroslav Rohaľ, Budovateľská 34, 066 01 Humenné.

Súbory na stiahnutie:
- Oznam (pdf 382,17 kB)
- Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Strážske (pdf 15,13 MB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta