Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Marián Kusý
Naposledy sídlo/pobyt: ., 072 22 Strážske
Písomnosť č. 101316562/2019 zo dňa 31.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 101316562/2019 zo dňa 31.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce. v kancelárii č. 301 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (pdf 199,17 kB)