Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

 o uskutočnení líniovej stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa 66, § 117, § 119 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, na základe žiadosti o stavebné povolenie od stavebníka PROROGO, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske Vydáva stavebné povolenie č. D2018/014147/361 zo dňa 21.05.2019 k uskutočneniu líniovej stavby „Výstavba soľankovodu Zbudza – Staré - Strážske“ na pozemkoch registra KNE parcela číslo 21/45, 178/4, na pozemkoch registra KNC parcela číslo 619/9, 619/9, 619/51 katastrálne územie Zbudza; na pozemkoch registra KNE parcela číslo 6-178/505, 6-21/46, 4665, 5237, 4667, 4700, 5230. 4699, 4948, 4947, 4946/2, 4946/1, 4945/2, 4945/1, 4944, 4943, 4942, 4941/2, 4941/1, 5229,4904 až 4940/2, 4990 až 5057, 4869, 5367, 1665 až 1728, 1567/1, 1567/2, 1568, 5362, 5361, 1563, 1564, 1496 až 1537, 5375/1 1314, katastrálne územie Staré; na pozemkoch registra KNE parcela číslo 379, 1702/1, 1701, 384/2, 1680/2, 386/1, 390/3, 388, 389, 392/1, 1682/2, 564/1, 564/1, 563/1, 563/2, 1678/102, 866/2, 867/3, 2068/1, na pozemkoch registra KNC č. 2085/1, 2068/1, 1861/18, 1861/16, 1861/70, 1864/18, 1864/18, 1864/12, 1864/1, 1864/13, 1863/1, 1863/52, 1863/81, 1863/5, 1863/83, 1848/29, 1863/6, 1848/206, 1848/243, 1848/20, 1831/3, 1831/1, 1831/2, 1831/30, 1832/58, 1832/60, 1833/6, 1833/72, katastrálne územie Strážske, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod. č. D2014/002218/300 zo dňa 05.01.2015 Mestom Strážske. Dňa 02.07.2018 bol vydaný súhlas č.R2018/000411/6 k predĺženiu platnosti predmetného rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Mesto Strážske v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Strážskom, Obecného úradu v Starom a Obecného úradu v Zbudzi spôsobom obvyklým.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o vydaní rozhodnutia (pdf 219,12 kB)
- Rozhodnutie (pdf 414,83 kB)
- Celková situácia (1,94 MB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta