Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Zastúpený: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rohaľ
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 33028552
Telefón: +42156 6491431, +421 915 911 061
Elektronická pošta: strazske@strazske.sk
Internetová adresa: www.strazske.sk

2. Druh zákazky: stavebné práce

3. Názov zákazky: Parkovisko a rozšírenie komunikácie medzi ul. Mierová a Komenského v Strážskom

4. Opis zákazky: Ide rozšírenie prístupovej komunikácie a zriadení nového parkovacieho bloku s kapacitou 18 parkovacích miest s kolmým státím o rozmere 1 státia 2,5 x 5,0 m v Strážskom podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (výkaz výmer)

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 32 479,65 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Ul. Mierová, Komenského v Strážskom, na pozemku registra KNC parcela číslo 1155/1, 1155/6, 1155/7, katastrálne územie Strážske

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 45 dní od odovzdania staveniska.

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 30 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa prílohy č.1 (výkaz výmer) a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona. Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré obsahujú verejným obstarávateľom požadované doklady a náležitosti.

12. Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2019 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzavretej obálke na ktorej bude uvedený názov predmetnej zákazky v nasledovne podobe:
„Súťaž !“
Cenová ponuka – parkovisko – neotvárať!

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: otváranie a vyhodnotenie ponúk 05.06.2019 o 13.00 hod. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený uchádzačom.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je alebo nie je platcom DPH.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 1 mesiac

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

 V Strážskom, dňa 28.05.2019
Ing. Vladimír Dunajčák, v.r.