Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže

Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov.

Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 9 a násl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Strážske a uznesením 244/2019 zo dňa 11.4.2019.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov (ďalej len návrh): Nebytové priestory v objekte administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236, vedenej okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.

Súbor na stiahnutie: Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (pdf 323,03 kB)