Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2021

JANUÁR:

 • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 v súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 na MsÚ.

FEBRUÁR:

 • Kontrola kapitálových výdavkov – EK 716 prípravná a projektová dokumentácia.
 • Kontrola vybraných pokladničných operácií na MsÚ.

MAREC:

 • Kontrola vykonania inventarizácie majetku k 31.12.2020 na MsÚ.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií v ZŠ a MsPS.

APRÍL:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
 • Kontrola nedaňových príjmov - EK 229005 za znečisťovanie ovzdušia.

MÁJ:

 • Kontrola bežných výdavkov -  EK 637005 špeciálne služby  na MsÚ.

JÚN

 • Kontrola aktuálnosti vnútorných predpisov na MsÚ.
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Tento plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 255/2020.

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór