Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 2. polrok 2019

AUGUST:

  • Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ konaných v roku 2018.

SEPTEMBER:

  • Kontrola zmlúv o prenájme nebytových priestorov.
  • Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v RO a PO.

OKTÓBER:

  • Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ.

NOVEMBER:

  • Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2018.
  • Kontrola výdavkov na verejné obstarávanie – EK 637005 špeciálne služby.

DECEMBER:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022.
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Tento Plán kontrolnej činnosti bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Strážskom na zasadnutí 27.06.2019 uznesením č. 245/2019.

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór